Algemene voorwaarden

Uitgebreide versie

Hieronder zijn de algemene voorwaarden opgenomen. Heeft u een vraag of enige onduidelijkheid, laat het ons weten via: info@kleinetijgertjes.nl

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden schetsen we graag, op alfabetische volgorde, duidelijkheid over de volgende begrippen
1.1. Bedenktijd. Dit is het termijn waarbinnen de consument gebruik mag maken van het herroepingsrecht
1.2. Consument. Dit betreft een natuurlijke persoon die niet handelt namens een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met kleine tijgertjes.
1.3. Dag. Dit betreft een kalenderdag.
1.4. Duurtransactie. een overeenkomst die is aangegaan op afstand mbt een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
1.5. Duurzame gegevensdrager. Elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.6. Herroepingsrecht. De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van van de overeenkomst op afstand.
1.7. Modelformulier. Het modelformulier ofwel het online retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
1.8.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Hierna te noemen kleine tijgertjes;
1.9.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en kleine tijgertjes gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van kleine tijgertjes.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

kleine tijgertjes
Notweg 20-3
1068LK Amsterdam
Mail: info@kleinetijgertjes.nl
KVK: 76930092
BTW-nummer: NL003125333B39

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van kleine tijgertjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen kleine tijgertjes en consument.
3.2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij kleine tijgertjes zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door kleine tijgertjes erkend.
3.5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
3.6.Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.7.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2.Het aanbod is vrijblijvend. kleine tijgertjes is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3.Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als kleine tijgertjes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden kleine tijgertjes niet.

4.5.Alle afbeeldingen en bijbehorende specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.6.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. kleine tijgertjes kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Van het behang leveren wij desgewenst stalen.

4.7.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van verzending;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen kleine tijgertjes de prijs garandeert;
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
-de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
-de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-de gedragscodes waaraan kleine tijgertjes zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
-de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van duurtransactie

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt kleine tijgertjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door kleine tijgertjes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft kleine tijgertjes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal kleine tijgertjes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. kleine tijgertjes kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. kleine tijgertjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, de consument wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.
5.5. kleine tijgertjes zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van kleine tijgertjes waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij kleine tijgertjes deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

1.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
2.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Hierin zijn de volgende punten te onderscheiden: het leveren van producten en het leveren van diensten.

Bij het leveren van producten:
6.1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan kleine tijgertjes bekendgemaakte vertegenwoordiger.
6.2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan kleine tijgertjes retourneren, conform de door kleine tijgertjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit te doen middels het modelformulier, aan kleine tijgertjes. Nadat de consument dit kenbaar heeft gemaakt, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient tevens dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld met het aantonen van een bewijs van verzending.
6.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan kleine tijgertjes heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij het leveren van diensten:
6.5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door kleine tijgertjes bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal kleine tijgertjes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1. kleine tijgertjes kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien kleine tijgertjes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Bij levering van producten
a. die door kleine tijgertjes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, bijvoorbeeld maatwerk;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop kleine tijgertjes geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3. Uitsluiting bij levering van diensten
a. Bij betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op de aangegeven datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
9.1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, indien de fabrikant tussen
9.2.In afwijking van het vorige lid kan kleine tijgertjes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar kleine tijgertjes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien kleine tijgertjes dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is kleine tijgertjes niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
10.1. kleine tijgertjes garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
10.2. Een door kleine tijgertjes, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
10.3.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen/2 weken na levering aan kleine tijgertjes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
10.4. De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van kleine tijgertjes en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
11.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
11.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
11.3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding
11.4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal kleine tijgertjes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van kleine tijgertjes.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij kleine tijgertjes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan kleine tijgertjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
12.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
12.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan kleine tijgertjes te melden.
12.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft kleine tijgertjes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen
12.4.Tenzij schriftelijk anders door kleine tijgertjes is aangegeven, dient de betaling vooraf te geschieden. Betaling dient te geschieden middels:

1. iDEAL;
2. SofortBanking;
(binnenkort beschikbaar)
3. MisterCash;
(binnenkort beschikbaar)
4. CreditCard;
5. Vooraf overmaken
6. Klarna. achteraf betalen
Alle betalingen zijn in euro’s.

Artikel 13 – Klachtenregeling
13.1. kleine tijgertjes beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij kleine tijgertjes, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3. Bij kleine tijgertjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door kleine tijgertjes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot kleine tijgertjes. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
13.6. Een klacht schort de verplichtingen van kleine tijgertjes niet op, tenzij kleine tijgertjes schriftelijk anders aangeeft.
13.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door kleine tijgertjes, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen
14.1. Op overeenkomsten tussen kleine tijgertjes en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
14.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Overmacht
16.1. kleine tijgertjes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
16.2.Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van kleine tijgertjes evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
16.3. kleine tijgertjes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is kleine tijgertjes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
16.4.Indien kleine tijgertjes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
kleine tijgertjes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
18.1 Eigendom van alle door kleine tijgertjes aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van kleine tijgertjes zolang de u de vorderingen van kleine tijgertjes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van kleine tijgertjes wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.